ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวประชุม สัมมนา | Inter-hospital conference | การขอทุนสนับสนุน | มุมสำหรับสมาชิก | ฝึกอบรมและสอบฯ (New!) | กรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ | รับสมัครงาน

ข่าวประชุมสัมมนา


13 - 14 ธันวาคม 2561  

TOSSM Advance Shoulder Cadaveric Workshop 2018

13-14 December 2018
PSU Cadaveric Surgical Training Center, Prince of Songkla University

Contact:
Tel: (+662) 716-5436-7   Fax: (+662) 716-5440  
Email: Aunchaleej@rcost.or.th   Line ID: bancha.tu

ดาวน์โหลด:
- โปรแกรม
- แบบฟอร์มการลงทะเบียน15-18 มกราคม 2562  

การประชุม 23rd Operative Spine Course 2019


วันที่ 15-18 มกราคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
ผู้สนใจติดต่อลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/GYBCwHuUzWV9JQUb2

ชำระโดยเช็ค สั่งจ่าย “อนุสาขาย่อย กระดูกสันหลัง”
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “อนุสาขาย่อย กระดูกสันหลัง”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี เลขที่บัญชี 051-265809-8
และส่งหลักฐานการโอนเงินมายังเบอร์ Fax:02-716-5440 หรือ
E-mail: sirinantc@rcost.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ดาวน์โหลด
- ตารางการประชุม (updated Nov 1, 2018)
- ใบจองห้องพักโรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่16-17 กุมภาพันธ์ 2562  

การประชุมวิชาการ Orthopaedic Review Course 2019

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับกองออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดการประชุมวิชาการ Orthopaedic Review Course 2019 เพื่อเป็นการทบทวนและเสริมความรู้ต่อเนื่องแก่แพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์ และแพทย์ออร์โธปิดิกส์จากสถาบันต่างๆ ที่สนใจ โดยจะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โดยผู้สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ คุณศศิธร พึ่งโพธิ์สภ
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทรศัพท์ 02-2011656 โทรสาร 02-2011599 e-mail : sasithorn.phu@mahidol.ac.th

อัตราค่าลงทะเบียน
อัตราค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 คนละ 2,000 บาท (เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่าง 4 มื้อ และหนังสือ Yearbook of Orthopaedic Review 2019 จำนวน 1 เล่ม)
อัตราค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 31 มกราคม 2562 คนละ 2,500 บาท

สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ที่ ชื่อบัญชี ภาควิชาออร์โธปิดิคส์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-289407-5ดาวน์โหลด
- โปรแกรม20-22 กุมภาพันธ์ 2562  

8th Thailand Annual Orthopaedic Trauma Congress (TOTAC) 2019

ด้วยราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย โดยอนุสาขา Trauma Section กำหนดจัดการประชุม 8th Thailand Annual Orthopaedic Trauma Congress (TOTAC) 2019 ในหัวข้อ “How can we operate as an expert? Pearls and pitfalls” ขึ้นในวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เพื่อให้แพทย์ที่มีความจำเป็น ต้องให้การรักษาผู้ป่วยด้าน Trauma พัฒนาแนวทางและเทคนิคการรักษาโดยการผ่าตัดที่ถูกต้อง ปลอดภัย ลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จึงขอเชิญเเพทย์ เเพทย์ประจำบ้าน เเละบุคลากรทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมประชุม โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้

อัตราค่าลงทะเบียน **หมดเขตลงทะเบียน 15 มกราคม 2562**
ประเภท ก่อน
วันที่ 15 ม.ค. 62
หลัง
วันที่ 15 ม.ค. 62
และหน้างาน
แพทย์ออร์โธปิดิกส์ 2,500 3,000
Resident / พยาบาล / บุคลากรทั่วไป 1,500

Oversea Registration Fee
Type Rate
Participant 100 USD

หมายเหตุ: งาน Trauma Night วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เข้าได้เฉพาะ เเพทย์เเละเเพทย์ประจำบ้าน (จำกัดจำนวนที่นั่ง)

ท่านสามารถชำระเงินได้โดย
เช็คสั่งจ่าย “ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย” หรือ
โอนเงินเข้าบัญชี “ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย” บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา รพ.ราชวิถี เลขที่บัญชี 051-240014-4

กรุณาส่งใบลงทะเบียนเเละหลักฐานการโอนเงินมาที่ คุณจุฑามาศ เจียรนัย
Fax 02 7165440 หรือ E-mail: rcost04@gmail.com
ดาวน์โหลด
- โบรชัวร์
- โปรแกรม
- ใบลงทะเบียนการประชุม สำหรับคนไทย
- Registration Form for International29-31 มีนาคม 2562  

TPOS Pre-congress Workshop 2019 & TPOS Annual Meeting 2019

ด้วยคณะกรรมการอนุสาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กำหนดจัดประชุมประจำปี TPOS Pre-congress Workshop 2019 และ TPOS Annual Meeting 2019 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2562โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังนี้

29 มีนาคม 2562 TPOS Pre-congress Workshop 2019 ณ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ชั้น 9 อาคาร 3 โรงพยาบาลรามาธิบดี
30-31 มีนาคม 2562 TPOS Annual Meeting 2019 ณ ห้องประชุมออรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การเเพทย์สิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน เผยแพร่ความรู้ด้านออร์โธปิดิกส์เด็ก แก่แพทย์ออร์โธปิดิกส์ทั่วไป ในการนี้ คณะกรรมการฯจึงขอเชิญแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เเพทย์ประจำบ้าน พยาบาลและ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมตามวันเเละเวลาดังกล่าว

อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภท ก่อน วันที่ 25 ก.พ. 62 หลัง วันที่ 25 ก.พ. 62
ประชุม Workshop ประชุม + Workshop ประชุม ประชุม + Workshop
แพทย์ออร์โธปิดิกส์ 2,500 1,000 3,500 3,000 4,000
แพทย์ประจำบ้าน 2,000 1,000 2,500 2,500 3,000
พยาบาล / บุคลากรทางการแพทย์ 1,500 - - 2,000 -
หมายเหตุ TPOS Workshop วันที่ 29 มี.ค. 62 จำกัดจำนวน 120 ที่ โดยพิจารณาแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4 เป็นลำดับแรก


การชำระค่าลงทะเบียน
  • เงินสด
  • เช็คสั่งจ่ายในนาม “ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย”
  • โอนเงินเข้าบัญชี “ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย”
    ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา รพ.ราชวิถี เลขที่บัญชี 051-2-40014-4

กรุณาส่งใบลงทะเบียนและหลักฐานการโอนเงิน ได้ที่
คุณจุฑามาศ เจียรนัย
E-mail: rcost04@gmail.com หรือ Fax 02-716-5440ดาวน์โหลด
- โปรแกรม
- แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม20-22 ตุลาคม 2562  

The 41st Annual Meeting of the Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand


20th - 22nd October 2019
Pattaya Exhibition and Convention Hall (PEACH)
Pattaya, Thailand

Download: First Announcement 
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย :: เว็บไซต์ www.rcost.or.th
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 02-716-5436-7
E-mail : secretariat@rcost.or.th | Copyright © 2012. Allrights reserved.