ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวประชุม สัมมนา | Inter-hospital conference | การขอทุนสนับสนุน | มุมสำหรับสมาชิก | ฝึกอบรมและสอบฯ (Updated!) | กรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ | รับสมัครงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน สมาชิกราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

ด้วยราชวิทยาลัยฯจะจัดการอบรม "การเพิ่มศักยภาพการทำงานวิจัย เพื่อเพิ่มจำนวนแพทย์ในการเข้าสู่ตำแหน่งแพทย์ชำนาญการพิเศษ (C8) และแพทย์เชี่ยวชาญ (C9)"

ทางคณะกรรมการได้จัดกิจกรรมเป็นวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 ซึ่งราชวิทยาลัยฯยินดีให้การสนับสนุนค่าลงทะเบียน ค่าอาหาร และค่าที่พัก 1 คืน ให้กับสมาชิกราชวิทยาลัยฯที่จะมาร่วมอบรม

ในการนี้ เพื่อการเตรียมการในเบื้องต้น จึงใคร่ขอสมาชิกฯที่สนใจกรุณาแจ้งความจำนงในการเข้าร่วมโครงการ โดยติดต่อ นพ.ธนา ธุระเจน หรือขอให้ท่านแจ้งชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์กลับมาทางไลน์ RCOST โทร. 027165436-7 หรือที่โทรสาร 027165440 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือราชวิทยาลัยฯขอแจ้งให้ทราบว่า ระบบ Online Abstract Submission ของการประชุมวิชาการฯประจำปี 2562 (RCOST2019) จะปิดรับบทคัดย่อในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นี้ จึงขอเชิญชวนแพทย์ที่สนใจร่วมนำเสนอผลงานในการประชุม โดยสามารถส่งบทคัดย่อได้ที่ https://www.rcost2019.com/rcost-abstract-submission/ขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่นของราชวิทยาลัยฯ และ สมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชวิทยาลัยฯ ประจำปี 2562

ดาวน์โหลด:
- จดหมายเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่นของราชวิทยาลัยฯ ประจำปี 2562
- แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่นของราชวิทยาลัยฯ ประจำปี 2562
- จดหมายเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชวิทยาลัยฯ ประจำปี 2562
- แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชวิทยาลัยฯ ประจำปี 2562ปฎิทินกิจกรรมประจำปี พ.ศ. 2562 ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย   (Updated May 24, 2019)

ดาวน์โหลด: ปฎิทินกิจกรรมประจำปี พ.ศ. 2562


ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย :: เว็บไซต์ www.rcost.or.th
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 02-716-5436-7
E-mail : secretariat@rcost.or.th | Copyright © 2012. Allrights reserved.