ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวประชุม สัมมนา | Inter-hospital conference | การขอทุนสนับสนุน | มุมสำหรับสมาชิก | ฝึกอบรมและสอบฯ (New!) | กรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ | รับสมัครงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกดีเด่น ประจำปี 2561

สมาชิกดีเด่น ด้านบริการ
นายแพทย์ประพันธ์ ชนม์ยืน โรงพยาบาลน่าน

สมาชิกดีเด่น ด้านบริหาร
นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร

สมาชิกดีเด่น ด้านวิชาการ
นายแพทย์กีรติ เจริญชลวานิช โรงพยาบาลศิริราช


แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล สมาชิกแพทยสภา_online

https://tmc.in.th/UpdateContact/Verify

 • เพื่อให้สมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยตนเอง และถูกต้อง
 • แพทยสภาจะรักษาความลับ และข้อมูลของท่านตามประกาศนโยบายของปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 • จำเป็นต้องมีการยืนยันตัวบุคคล
 • หากมีการแก้ไขข้อควาทสำคัญที่มีผลตามกฏหมาย เช่น ชื่อ นามสกุล จะต้องมีการแนบสำเนาเอกสารเพื่อยืนยัน


 • สามารถใช้งานได้ทั้ง PC และ Mobile  ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเพื่อร่วมประกวดผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561

  หลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลงานวิจัยดีเด่นราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ประจาปี พ.ศ. 2561

  1. การเสนอผลงาน
   1.1 ผู้มีสิทธิสมัครหรือได้รับการเสนอชื่อ ให้เสนอผลงานวิจัยเพื่อรับรางวัลงานวิจัยดีเด่นราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ฯ ต้องเป็นสมาชิกราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
   1.2 การสมัคร
   1.2.1 ให้กรอกรายละเอียดลงในแบบสมัคร/เสนอชื่อ เพื่อรับรางวัลงานวิจัยดีเด่นราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ฯ โดยให้คัดเลือกผลงานวิจัยที่ดีที่สุด 1 เรื่อง เสนอขอรับรางวัลฯ
   1.2.2 ให้ผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงลายมือชื่อในแบบที่ราชวิทยาลัยกาหนดพร้อมทั้งมีลายเซ็นได้รับการยินยอมจากผู้ร่วมงานทุกคนในกรณีที่ผลงานวิจัยนั้นทาเป็นคณะบุคคล
  2. ผลงานวิจัยที่จะเสนอขอรับรางวัลงานวิจัยดีเด่นฯ
   2.1 ต้องเป็นผลงานวิจัยที่ทาขึ้นในประเทศไทย
   2.2 ต้องเป็นผลงานของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นหัวหน้าโครงการ
   2.3 ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วภายในปี พ.ศ.2560 – พ.ศ.2561 หรือมีหลักฐานยืนยันว่าจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือเอกสารตีพิมพ์อื่น ๆ ก่อนวันยื่นแบบสมัคร/เสนอชื่อ
   2.4 ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลงานวิจัยใดๆ มาก่อน
  3. เกณฑ์การประเมินผลงานวิจัยที่เสนอขอรับรางวัลฯ คณะกรรมการจะพิจารณาตามองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
   3.1 เป้าหมายการวิจัย (น้าหนัก 3)
   3.1.1 สนองความต้องการของสังคม
   3.1.2 เสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ
   3.2 คุณภาพ (น้าหนัก 4)
   3.2.1 ความคิดริเริ่ม คิดค้นใหม่
   3.2.2 ความสามารถในการวางแผนวิจัย
   3.2.3 ความสมบูรณ์ของข้อมูลและเนื้อหา
   3.2.4 ความชัดเจนของการเสนองานวิจัย
   3.3 นาไปประยุกต์ได้ผลดี, แพร่หลาย และ/หรือ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่ยอมรับ (น้าหนัก 2)
   3.4 ทาชื่อเสียงให้กับสถาบัน และ/หรือ ประเทศชาติ (น้าหนัก 1)


  4. ดาวน์โหลด:  ทุน International Scholarships for Surgical Education 2018


  ดาวน์โหลด:

 • รายละเอียดทุน International Scholarships for Surgical Education 2018


 • รายละเอียดทุนราชวิทยาลัยแพททย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2561


  ดาวน์โหลด:

 • รายละเอียดทุนราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561
 • ใบสมัครทุนราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย


 • ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย :: เว็บไซต์ www.rcost.or.th
  เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 02-716-5436-7
  E-mail : secretariat@rcost.or.th | Copyright © 2012. Allrights reserved.