ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวประชุม สัมมนา | Inter-hospital conference | การขอทุนสนับสนุน | มุมสำหรับสมาชิก | ฝึกอบรมและสอบฯ (New!) | กรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ | รับสมัครงาน

ฝึกอบรมและสอบฯ


กำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน ประจำปี การศึกษา 2562 รอบที่ 1 สาขาออร์โธปิดิกส์ (New!)


ดาวน์โหลด


การรับสมัครแพทย์ฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรฯ ประจำปีการฝึกอบรม 2562 รอบที่ 1 (New!)


ดาวน์โหลด


เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ สาขาออร์โธปิดิกส์ ฉบับ พ.ศ.2561 (ฉบับรวมไฟล์)

ดาวน์โหลด


แนวทางการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขา ออร์โธปิดิกส์ ประจำปี 2561

ดาวน์โหลด


หลักเกณฑ์การส่งผลงานวิจัยเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขา ออร์โธปิดิกส์

 
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย :: เว็บไซต์ www.rcost.or.th
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 02-716-5436-7
E-mail : secretariat@rcost.or.th | Copyright © 2012. Allrights reserved.