ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวประชุม สัมมนา | Inter-hospital conference | การขอทุนสนับสนุน | มุมสำหรับสมาชิก | ฝึกอบรมและสอบฯ (Updated!) | กรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ | รับสมัครงาน

ฝึกอบรมและสอบฯ

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ ประจำปีฝึกอบรม 2563 (New!)

ดาวน์โหลด
รายชื่อตำราและเอกสารทางวิชาการที่ใช้อ้างอิง สำหรับการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาออร์โธปิดิกส์ พ.ศ. 2562

(References of Textbooks, Articles and Documents for Orthopaedic Board Examination, Year 2019)

ดาวน์โหลด รายชื่อตำราฯ


ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดการสอบ เพื่อวุฒิบัตรฯ ประจำปีฝึกอบรม 2561 ขึ้น ในวันที่ 8, 10 และ 11 กรกฎาคม 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพมหานคร ในการนี้จึงขอแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ ประจำปีฝึกอบรม 2561 เพื่อผู้เข้าสอบจะได้เตรียมตัวอย่างถูกต้อง

เอกสารชี้แจงรายละเอียดการเข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ ประจำปีฝึกอบรม 2562
(Updated! 17/6/2019)ประกาศรายชื่อแพทย์ผู้สมัครสอบและศูนย์สอบ Summative ประจำปีฝึกอบรม 2561


รายละเอียดการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯสาขาออร์โธปิดิกส์ประจำปี 2562


ดาวน์โหลด


การรับสมัครแพทย์ฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรฯ ประจำปีการฝึกอบรม 2562 รอบที่ 1


ดาวน์โหลด


เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ สาขาออร์โธปิดิกส์ ฉบับ พ.ศ.2561 (ฉบับรวมไฟล์)

ดาวน์โหลด


หลักเกณฑ์การส่งผลงานวิจัยเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขา ออร์โธปิดิกส์

ดาวน์โหลด

 
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย :: เว็บไซต์ www.rcost.or.th
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 02-716-5436-7
E-mail : secretariat@rcost.or.th | Copyright © 2012. Allrights reserved.