ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวประชุม สัมมนา | Inter-hospital conference | การขอทุนสนับสนุน | มุมสำหรับสมาชิก | ฝึกอบรมและสอบฯ (New!) | กรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ | รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน


ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย องค์กรอิสระภายใต้การกำกับดูแลของแพทยสภา เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อมาดูแลรับผิดชอบงานของฝ่ายวิชาการในเรื่องกิจกรรมของอนุสาขา การประชุมนานาชาติ การจัดทำวารสารราชวิทยาลัยฯ การวิจัย และการจัดทำตำรา โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 • เพศหญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • ถ้ามีความรู้ในด้านสถิติ และระเบียบวิธีวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครงาน ณ ที่ทำการราชวิทยาลัยฯ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือสามารถขอใบสมัคร และส่งหลักฐานการสมัครต่างๆ ได้แก่
 • รูปถ่าย
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนา Transcript หรือปริญญาบัตร
 • ประวัติส่วนตัว (Resume)
มาที่ secretariat@rcost.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-716-5436-7


 
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย :: เว็บไซต์ www.rcost.or.th
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 02-716-5436-7
E-mail : secretariat@rcost.or.th | Copyright © 2012. Allrights reserved.